Οι μόνιμες επιτροπές της ΕΕΤΙ στηρίζουν τις δραστηριότητες και τους στόχους της ΕΕΤΙ.

Ορίζονται και καθοδηγούνται από το ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Ο αριθμός των μελών αποτελεί συνάρτηση του μεγέθους της δραστηριότητας της επιτροπής.

Οι επιτροπές αυτές είναι:
1. Επιτροπή δημοσίων σχέσεων με αντικείμενο την επικοινωνία με τις άλλες Επιστημονικές Εταιρείες και φορείς.
2. Επιτροπή αξιολόγησης έρευνας και επιβράβευσης με έργο την αξιολόγηση και βράβευση των εργασιών που υποβάλλονται και ερευνητικών πονημάτων.
3. Επιτροπή Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Άσκησης, με αντικείμενο:
Τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των μελών της ΕΕΤΙ με επιστημονικές
εκδηλώσεις, σεμινάρια, ηλεκτρονική παρακολούθηση,
Την oργάνωση και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την απόκτηση
πιστοποιητικού επάρκειας στην Ταξιδιωτική Ιατρική, του οποίου η ισχύς θα
ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
4. Επιτροπή εκδόσεων με αντικείμενο την ιστοσελίδα της ΕΕΤΙ, την υλοποίηση του NewShare και την έκδοση κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού της ΕΕΤΙ.